Bioelektrownia

Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o. rozpoczęła w maju 2013 roku prace budowlane w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa Elektrowni Biogazowej Przykona” w obrębie geodezyjnym Psary (gmina Przykona). Zakład wytwarzania i spalania biogazu o mocy nominalnej 1,89 MW – wykorzystuje substrat organiczny. Celem przedsięwzięcia jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych zasobów.
Projekt został zrealizowany z udziałem środków finansowych krajowego systemu zielonych inwestycji – w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 2 – Biogazownie Rolnicze.
Podstawą udzielenia dofinansowania była umowa nr 75/2012/Wn-15/OA-BG-ZI/D oraz 73/2012/Wn-15/OA-BG-KU/P.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
Copyright Bioelektrownia Przykona Sp z o.o. , office@bioelektrowniaprzykona.pl